Scheibenfrostschutz Konzentrat -60 °C

Artikuls: 6923 4.42

Logu antifrīza koncentrāts -60 ° C ir modernākais sastāvs satur antifrīzu un virsmaktīvo vielu tīrīšanas komponentus, kas paredzēti izmantošanai pasažieru un komerciālu transportlīdzekļu priekšējā stikla mazgātājos saskaņā ar maisījumu tabulu. Šis produkts neuzbrūk plastmasai, un tāpēc tas ir piemērots arī transportlīdzekļiem ar stiklu mazgāšanas ierīcēm, kas izgatavotas no polikarbonāta.
 Uzmanību.

H226 Uzliesmojošs šķidrums un tvaiki.
H373 Var izraisīt orgānu bojājumus ilgstošas ​​vai atkārtotas iedarbības rezultātā ieelpojot (nieres).
H319 Izraisa nopietnu acu kairinājumu.
EUH208 Satur: 2-metilizotiazol-3(2H)-onu. Etāndiolu. Var izraisīt alerģisku reakciju. 

Tilpums:

Uzdot jautājumu